Algemene voorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekstelling een intrest verschuldigd van 1% per maand.

Klachten zijn slechts geldig tot acht (8) dagen na factuurdatum dmv aangetekend schrijven.

Wanneer de factuur op de vervaldag niet is betaald, is de schuldenaar van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd welke forfaitair wordt vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een min.van 75,-€ en dit zonder ingebrekestelling.

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.